Положення про Науково-експертну раду з питань діяльності ДМС України

Положення про Науково-експертну раду з питань діяльності ДМС України

 1. Науково-експертна рада з питань діяльності Державної міграційної служби України (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим органом при Державній міграційній службі України, який здійснює координацію у сфері співпраці недержавних організацій та експертів з Державною міграційною службою України. Рада утворюється з висококваліфікованих фахівців у галузі права, міжнародних відносин, соціології, інформаційних технологій тощо для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з принципових та проблемних питань діяльності органів державної міграційної служби.
 2. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.
 3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, а також постановами Верховної Ради України та указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Державної міграційної служби України та цим Положенням.
 4. Основними цілями діяльності Ради є розробка ефективного законодавчого забезпечення реалізації прав громадян України, впровадження єдиної практики роботи Державної міграційної служби України та вдосконалення інституту міграційної служби в Україні, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність Державної міграційної служби України.
  Для цього Рада взаємодіє з Державною міграційною службою України, Міністерством внутрішніх справ України та, за потребою, з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, Генеральною прокуратурою України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями.
 5. Основними напрямами діяльності Ради є:
  1) попередній розгляд, громадська експертиза проектів нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з діяльністю Державної міграційної служби України;
  2) внесення пропозицій стосовно дотримання законодавчо закріплених прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства згідно міжнародно-правових зобов’язань, взятих на себе державою;
  3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, якими обумовлюється надходження до Державної міграційної служби України звернень, заяв та скарг, з метою впровадження найбільш актуальних та дієвих механізмів захисту прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства;
  4) проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування питань, пов’язаних із внесенням змін до законодавства України у сфері реалізації конституційних прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства;
  5) проведення роз’яснювальної роботи, круглих столів, науково-практичних конференцій, що сприятиме популяризації у суспільстві ідей, пов’язаних з реформуванням законодавства України у сфері захисту прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
 6. Рада аналізує законодавство України про громадянство та міграцію, готує пропозиції стосовно його вдосконалення, вивчає проблемні питання, які виникають у практичній діяльності органів міграційної служби, і на підставі аналізу практики, ґрунтуючись на вимогах закону, розробляє та подає Державній міграційній службі України рекомендації стосовно:
  1) формування державної політики у сферах громадянства, міграції (імміграції та еміграції), біженців, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції;
  2) підготовки пропозицій стосовно необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;
  3) проектів роз’яснень, методичних листів та інших документів, які розробляються Державною міграційною службою України;
  4) матеріалів узагальнень законодавства та практики і даних статистики;
  5) інших питань правового характеру, що виникають під час діяльності Державної міграційної служби України.
  На засіданнях Ради можуть обговорюватися теоретичні питання, розглядатись та схвалюватись посібники з практичних питань права та організації діяльності Державної міграційної служби України.
 7. Основними принципами діяльності Ради є відкритість, колегіальність та професіоналізм.
 8. До складу Ради можуть входити громадяни України, які є фахівцями права, міжнародних відносин, соціології, інформаційних технологій, експертами у сфері захисту прав людини, міграції, імміграції та еміграції. Особа, яка є кандидатом на посаду члена Ради, повинна мати значний досвід діяльності у відповідній сфері.
  Рішення про прийняття до складу Ради приймається Головою Державної міграційної служби України.
  Виключення зі складу Ради здійснюється за рішенням Голови Державної міграційної служби України у зв’язку із невиконанням особою обов’язків відповідно до цього Положення, на підставі відповідної заяви особи або за поданням голови Ради.
 9. До складу Ради входять голова Ради, заступник голови, секретар та члени Ради на засадах рівного представництва наукової і правозахисної громадськості, журналістів. Склад Ради затверджується наказом Державної міграційної служби України.
  Голова Ради обирається зі складу Ради простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.
  Заступник голови та секретар Ради обираються Радою за поданням голови Ради.
 10. Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві, заступнику та членам Ради.
  За результатами виконання покладених на неї завдань Рада приймає мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації, з питань організації роботи Ради – рішення.
 11. У разі відсутності голови, за його дорученням обов’язки голови Ради виконує його заступник.
 12. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: провадить підготовку засідань, розробляє план роботи Ради та організовує його виконання, готує документи Ради, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами.
  У разі тимчасової неможливості виконання своїх обов’язків, Секретар за письмовим погодженням з головою Ради, визначає особу, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, про що інформує протягом трьох днів членів Ради.
 13. Члени Ради беруть участь у підготовці та прийнятті рішень Ради, у заходах, які нею проводяться, у вивченні питань загального характеру, які підлягають розгляду на засіданнях Ради, в розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням голови Ради, його заступника члени Ради готують письмові висновки з окремих питань.
  Члени Ради по запрошенню мають право бути присутнім на нарадах, які проводяться керівництвом Державної міграційної служби України, у встановленому порядку ознайомлюватись з необхідними документами, які є в розпорядженні Державної міграційної служби України, виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Радою та керівництво Державної міграційної служби України питань щодо вдосконалення законодавства , необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів.
 14. Рада під час здійснення своєї діяльності:
  1) залучає провідних спеціалістів наукових установ, громадських організацій, органів державної влади до участі у засіданнях та роботі Ради;
  2) утворює експертні підрозділи з пріоритетних напрямів реформування законодавства у сфері захисту прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
 15. Основною формою діяльності Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, як правило, у другий понеділок місяця, але не рідше одного разу на квартал Секретарем Ради. До засідання членам Ради надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі у засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з інших галузей знань, які не є її членами.
  Засідання Ради веде голова або його заступник за письмовим дорученням.
  На засіданнях Ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.
 16. Плани роботи Ради затверджуються на її засіданнях.
 17. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на її засіданні. Члени Ради повинні особисто висловити свою позицію; делегування голосів не допускається. У разі відсутності з поважних причин члена Ради (хвороба, відрядження тощо), він може протягом 3 робочих днів подати у письмовому або електронному вигляді на адресу Секретаря Ради виклад власної позиції щодо предмету обговорення, чітко зазначивши чи підтримує він чи ні питання, що виносились на голосування.
 18. Результати роботи Ради підлягають розгляду Головою Державної міграційної служби України.
 19. Робота Ради висвітлюється на веб-сайті Державної міграційної служби України та в інших засобах масової інформації.
 20. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Державною міграційною службою України.