Загальні відомості про державну службу

Загальні відомості про державну службу

Основні визначення

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 • забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 • забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 • управління персоналом державних органів;
 • реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби. (стаття 1 Закону України «Про державну службу»).

Принципи державної служби

Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:

 1. верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;
 2. законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
 3. професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;
 4. патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;
 5. доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;
 6. ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;
 7. забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;
 8. політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;
 9. прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;
 10. стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів. (стаття 4 Закону України «Про державну службу»).

Система управління державною службою

Система управління державною службою включає:

 • Кабінет Міністрів України;
 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 • Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
 • керівників державної служби;
 • служби управління персоналом.

(стаття 12 Закону України «Про державну службу»).

Право на державну службу

1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

2. На державну службу не може вступити особа, яка:

 • досягла шістдесятип’ятирічного віку;
 • в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • має громадянство іншої держави;
 • не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

3. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством. (стаття 19 Закону України «Про державну службу»).

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.

2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:

 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою.

3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", визначаються суб’єктом призначення з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

4. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладення) у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України (стаття 20 Закону України «Про державну службу»)

Граничний вік перебування на державній службі

Відповідно до cтатті 19 Закону України “Про державну службу” граничний вік перебування на державній службі становить 65 років.

Обмеження щодо прийняття на державну службу

1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи.

2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення державного службовця здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену законом.

4. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом.

5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції".(стаття 32 Закону України «Про державну службу»).

Як взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців” особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу або відповідного територіального органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

Документи для участі у конкурсі

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії таку інформацію:

 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 • заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону України «Про державну службу», та іншими умовами конкурсу;
 • у разі проведення закритого конкурсу - іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, крім тієї, що зазначена вище, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо (стаття 25 Закону України «Про державну службу»).

Питання спецперевірки

Відповідно до статті 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Указів Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”, від 18 травня 2012 року № 333/2012 “Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33”, спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

 • притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 • факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
 • достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 • наявності в особи корпоративних прав;
 • стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;
 • інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом.

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

Спеціальна перевірка проводиться:

 1. Міністерством внутрішніх справ України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;
 2. Міністерством юстиції України - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", відомостей про кандидата;
 3. Державною фіскальною службою України - щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 4. Міністерством охорони здоров'я України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я кандидата;
 5. Міністерством освіти і науки України, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.
 6. Державною реєстраційною службою України відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2012 за № 449/20762.

Відповідний орган державної влади надсилає запит до вищезазначених органів.

До запиту додаються копії:

 • письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
 • автобіографії;
 • паспорта;
 • документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;
 • декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
 • медичної довідки про стан здоров'я;
 • військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
 • інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

Заходи з очищення влади