УВАГА! ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДМС НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Оформлення дозволу на імміграцію

Оформлення дозволу на імміграцію

Підстави для отримання послуги

Дозвіл на імміграцію надається іммігрантам, категорії яких визначені в частинах другій і третій статті 4 Закону України «Про імміграцію». У разі масового прибуття іммігрантів в Україну для державного регулювання процесу імміграції за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, Кабінетом Міністрів України встановлюється квота імміграції у визначеному ним порядку.

Підстави для надання дозволу на імміграцію за квотовою категорією:

 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, подружжя таких осіб, їхні діти, які не досягли 18 років, - у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. чоловік (дружина) іммігранта, якщо вони перебувають у шлюбі понад два роки, його діти, які не досягли 18 років, та його непрацездатні батьки, які вважаються членами сім’ї іммігранта відповідно до права іноземної держави - країни походження;
 7. особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 8. особи, які прослужили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України три і більше років;
 9. особи, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби;
 10. особи, зазначені в частинах четвертій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", за умови безперервного проживання на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх п’яти років.

Підстави для надання дозволу на імміграцію за поза квотовою категорією:

 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням (крім осіб, які раніше перебували в громадянстві України);
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України;
 6. особам без громадянства, які проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом двох років з дня визнання їх особами без громадянства.

Як отримати послугу

 • Зібрати необхідні документи;
 • Особам, які постійно проживають за кордоном, звернутися із заявою про надання дозволу на імміграцію до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном за місцем постійного проживання;
 • Особам, які перебувають в Україні на законних підставах - до територіальних підрозділів ДМС України за місцем проживання;
 • Отримати рішення, прийняте за результатами розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію, копія якого надсилається протягом трьох робочих днів з дня прийняття безпосередньо заявнику (його законному представнику) або через МЗС відповідній закордонній дипломатичній установі України.

Вартість послуги та пільги

 • Вартість послуги, визначена розділом І переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795, яка складає – 179,74 грн.
 • Адміністративний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року згідно частини десятої статті 9 Закону України «Про імміграцію» (у 2024 році - 1514,00 грн.).

Для документів, поданих через підрозділи МЗС за кордоном, справляється консульський збір у відповідності до тарифної ставки, затвердженої наказом МЗС від 23.04.2018 № 182.

Подача заяви

 • Заява про надання дозволу на імміграцію та визначені законодавством документи заявник подає особисто або через законного представника.
 • За осіб, які не досягли 18 років, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

Особи, які перебувають в Україні на законних підставах, які звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію і досягли 12 років, зобов’язані подати свої біометричні дані (відцифрований образ обличчя особи та відцифровані відбитки пальців рук), а особи, які досягли 14 років, - також відцифрований підпис особи.

Необхідні документи

 • Заява, яка формується в електронному вигляді під час подачі документів про надання дозволу на імміграцію;
 • Дійсний паспортний документ іноземця або паспортні документи - у разі, коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав (множинне громадянство), або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копія (копії) паспортного документа (паспортних документів), або рішення про визнання особою без громадянства в Україні;
 • Засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою сторінки з особистими даними паспортного документа (за наявності громадянства (підданства) кількох держав (множинного громадянства) - паспортних документів) іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, у тому числі рішення про визнання особою без громадянства в Україні;
 • Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
 • Документ про місце проживання особи за кордоном та в Україні. Для осіб, які тимчасово на законних підставах перебувають на території України або подають заяву через закордонні дипломатичні установи України, таким документом є: документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло (після пред’явлення повертається) та його копія, а в разі, коли житло не належить заявнику, - письмова згода власника (співвласника) такого житла, засвідчена в установленому порядку. Якщо житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування, перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається документ, що підтверджує право приймаючої сторони на користування таким житлом (ордер, належним чином оформлений договір найму/оренди/піднайму тощо) (після пред’явлення повертається), та його копія, а також письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано/задекларовано в такому житлі;
 • Відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
 • Документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманією або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1, 3, 6 частини третьої статті 4 Закону України «Про імміграцію»);
 • Довідка, видана компетентним органом держави попереднього проживання або її дипломатичною установою в Україні про відсутність судимості (вимога не застосовується до осіб, зазначених у пунктах 1 та 3 частини 3 статті 4 Закону України «Про імміграцію»);
 • У разі подання заяви про надання дозволу на імміграцію протягом 30 днів з дня прийняття рішення про припинення громадянства України чи скасування рішення про оформлення набуття громадянства України іноземцем та особою без громадянства подається оригінал (після пред’явлення повертається) та копія такого рішення;
 • Квитанція про сплату вартості адміністративної послуги;
 • Документи, визначені частиною сьомою статті 9 Закону України «Про імміграцію» відповідно до категорії іммігрантів.

Термін розгляду заяви

Строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати шість місяців з дня її подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, або один рік з дня її подання до дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

Результат отримання послуги

Рішення про надання дозволу на імміграцію в Україну або рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію в Україну.

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Заява-анкета про оформлення посвідки на постійне проживання може бути подана іммігрантом протягом одного року з дня видачі дозволу на імміграцію.

Підстави для відмови у наданні послуги

Дозвіл на імміграцію не надається:

1) особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

2) особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, досудове розслідування якого не закінчено;

3) особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

4) особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи або документи, що не підтверджують законність перебування на території України на день подання документів для отримання дозволу на імміграцію чи наявність підстав для отримання дозволу на імміграцію, передбачених статтею 4 цього Закону, або документи, що підтверджують підстави, які припинилися;

41) особам, які уклали шлюб з громадянином України або іммігрантом, факт перебування в якому є підставою для надання дозволу на імміграцію, якщо такий шлюб за рішенням суду визнано недійсним у разі його фіктивності або якщо наявні обставини, визначені у статті 4-1 цього Закону;

42) особам, які не подали всі передбачені цим Законом документи;

43) особам, які під час попереднього перебування в Україні були притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення незаконного перетинання чи спробу незаконного перетинання державного кордону України або порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї, або порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;

5) особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України, а також особам, стосовно яких виявлено факти невиконання рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або які мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними чи юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

6) в інших випадках, передбачених законами України.

Положення пунктів 1, 3 частини першої статті 10 Закону України «Про імміграцію» не поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини третьої статті 4  Закону України «Про імміграцію».

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

З моменту настання підстав на отримання дозволу на імміграцію. Строк звернення не визначений.

Акти законодавства, що регулюють надання послуги